Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Приватне акціонерне товариство «Акціонерний центр «Восток» (місцезнаходження - м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 2) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які  відбудуться 23 квітня 2019 року о 10:00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 2, кімната №3). Реєстрація акціонерів: з 9:40 до 9:55 в день та за місцем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу; для представників акціонерів, крім того, - довіреність або інші документи на право участі у загальних зборах, згідно чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, є 17.04.2019 (24 година).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень (проект рішення - Обрати лічильну комісію в наступному складі:  Горбенко О.М., Тітову Г.М. Припинити повноваження лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів товариства).

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (проект рішення - Обрати головою зборів – Лутова М.В. , секретарем зборів – Лутова Д.М. Затвердити порядок проведення загальних зборів).

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів (проект рішення - Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою товариства).

4. Розглід звіту голови правліня товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  голови правління (проект рішення – Затвердити звіт голови правління товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів).

5. Затвердження рішень, прийнятих правлінням товариства (проект рішення - Затвердити всі рішення голови правління, прийняті та оформлені за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 включно).

6. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік (проект рішення - Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік).

7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2018 рік (проект рішення - Прибуток товариства за 2018 рік у розмірі 1128,6 тис. грн. направити на виплату дивідендів).

8. Затвердження розміру дивідендів, встановлення строків та порядку їх виплати (проект рішення - Виплатити дивіденди у розмірі 11286,00 грн. на одну просту іменну акцію на загальну суму 1128600,00 грн. Дивіденди виплатити у строк з 27.05.2019 по 15.10.2019. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 24.05.2019. Дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам, у спосіб визначений в заяві).

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у ході фінансово- господарської діяльності товариства (проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Характер правочинів - правочини, що є невід’ємним елементом змісту видів діяльності товариства та супутніх до них. Під значними правочинами, які попереднє схвалюються, є правочини, такі як:

- договори купівлі – продажу товарів, робіт, послуг, майна (включаючи нерухоме майно та цінні папери), за якими товариство буде виступати покупцем чи продавцем а також договори оренди, граничною вартістю – 35000 тис.грн.,

- майнова порука, фінансова порука, позика, кредит, застава, граничною вартістю – 15000 тис.грн.

Рішення про вчинення таких правочинів приймається головою правління товариства. Уповноважити голову правління товариства на  підписання  відповідних   правочинів).

10. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження його, визначення уповноважених осіб на підписання цього статуту та протоколу загальних зборів акціонерів (проект рішення - Внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його, уповноважити голову загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання цього статуту та протоколу загальних зборів акціонерів та затвердити його).

 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2019, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 100 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 100 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, акціонери товариства та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) у приміщенні товариства за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 2, кімната №3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Лутов Михайло Валентинович – голова правління, телефон для довідок: 0612791439. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vostok.zp.ua .

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

попередній

звітний

Усього активів

14039,0

26874,9

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

7659,1

8034,2

Запаси 

1034,7

2419,1

Сумарна дебіторська заборгованість  

2986,5

14020,1

Гроші та їх еквіваленти 

256,2

261,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6398,4

7503,5

Власний капітал 

6399,4

7504,5

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

1,0

1,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

175,0

800,0

Поточні зобов'язання і забезпечення

7464,6

18570,4

Чистий фінансовий результат прибуток (збиток) 

(1576,7)

1128,6

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

100

100

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

(15767,0)

11286,0

 

Голова правління приватного акціонерного

товариства «Акціонерний центр «Восток»

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Лутов М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

04.05.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69096, м.Запорiжжя, бул.Вiнтера, буд.2

4. Код за ЄДРПОУ

06723314

5. Міжміський код та телефон, факс

0612791439 0612791507

6. Електронна поштова адреса

vostok@vostok.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.05.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

85 (2838) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

04.05.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.vostok.zp.ua

в мережі Інтернет

04.05.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

30.04.2018

50000

14039

356.15

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Акцiонерний центр «Восток» вiд 30.04.18 затверджено рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Характер правочинiв - правочини, що є невiд’ємним елементом змiсту видiв дiяльностi товариства та супутнiх до них. Пiд значними правочинами, якi попереднє схвалюються, є правочини, такi як: договори купiвлi – продажу товарiв, робiт, послуг, майна (включаючи цiннi папери), за якими товариство буде виступати покупцем чи продавцем а також договори оренди, граничною вартiстю – 35000 тис.грн.; майнова порука, фiнансова порука, позика, кредит, застава, граничною вартiстю – 15000 тис.грн. Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 50000 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 14039 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 356,15%, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 100 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 100 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 100 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                              до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                              цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Лутов Михайло Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

25.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

06723314

4. Місцезнаходження емітента

69096 Запорiзька область д/н м.Запорiжжя бул.Вiнтера, буд.2

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(061)279-14-39 (061)279-15-07

6. Електронна поштова адреса емітента

vostok@vostok.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

79 (2832) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

25.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

vostok.zp.ua

в мережі Інтернет

25.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки У зв'язку з тим, що емiтент є пiдприємством у формi приватного акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, не заповненi такi роздiли рiчної iнформацiї:

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" (2)

iдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" (3)

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" (4)

"Iнформацiя про рейтингове агентство" (5)

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" (6)

"Iнформацiя про дивiденди" (10)

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" (11)

"Опис бiзнесу" (13)

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" (15)

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" (18)

"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" (19.1-19.5)

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" (20)

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" (21)

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" (22)

"Основнi вiдомостi про ФОН"(23),

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" (24)

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" (25)

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" (26)

"Правила ФОН" (27)

"Текст аудиторського висновку (звiту)" (29)

iчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" (32)

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента.

Не заповненi такi роздiли рiчної iнформацiї:

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося (12.2)

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося (12.3)

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод похiднi цiннi папери товариством не випускалися (12.4)

"Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу (продажу ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй не вiдбувалося (12.5)

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (14.4, 14.5) - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть"(14.7-14.8) - питання не розглядалися, не було вiдповiдних правочинiв.

iчна фiнансова звiтнiсть" - Емiтент складав  рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" (30)

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi (33)

Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку.

 

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 АЖ № 144602

3. Дата проведення державної реєстрації

 12.11.1993

4. Територія (область)

 Запорiзька область

5. Статутний капітал (грн.)

 1000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

42

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.72

 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ

 28.92

 ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

 46.76

 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОМІЖНИМИ ПРОДУКТАМИ

10. Органи управління підприємства

Не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АКБ "Iндустрiалбанк"

2) МФО банку

 313849

3) Поточний рахунок

 26005045590001

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 д/н

5) МФО банку

 д/н

6) Поточний рахунок

 д/н

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1. Посада

Голова правління

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лутов Михайло Валентинович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1948

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Акцiонерний центр "Восток", голова правлiння

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.04.2015 до 30.04.2020

9. Опис    Повноваження та обов'язки: Голова правлiння керує поточною дiяльнiстю товариства, представляє iнтереси товариства, звiтує загальним зборам акцiонерiв. В товариствi не створюється наглядова рада та ревiзiйна комiсiя. Голова правлiння виконує обов`язки згiдно вимог законодавства та статуту щодо проведення та скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, а також має обов`язки захищати iнтереси товариства та власникiв акцiй, сприяти успiшнiй роботi товариства. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж роботи - 46 років. Перелік посад за останні 5 років: голова правління. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горбенко Олена Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1960

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

14

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "УкрєстМеблi", головний бухгалтер

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

02.04.2004 До звільнення або переведення на іншу роботу (посаду).

9. Опис    Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку в товариствi, має повноваження надавати головi правлiння пропозицiї щодо змiн облiкової полiтики, вiдповiдає за своєчасне надання фiнансової та податкової звiтностi, достовiрнiсть та повноту вiдображення у бухгалтерському та податковому облiку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж роботи - 36 років. Перелік посад за останні 5 років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Лутов Михайло Валентинович

 

45

45

45

0

0

0

Головний бухгалтер

Горбенко Олена Миколаївна

 

0

0

0

0

0

0

Усього

45

45

45

0

0

0

 


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Фiзична особа

45

45

45

0

Фiзична особа

45

45

45

0

Фiзична особа

10

10

10

0

Усього

100

100

100

0

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

29.04.2017

Кворум зборів

100

Опис

Черговi загальнi збори скликались головою правлiння згiдно вимог чинного законодавства. Додатковi пропозицiї щодо питань порядку денного не надходили.

Порядок денний зборiв та результати розгляду питань:

1.  Про обрання лiчильної комiсiї (Ухвалили - обрати головою лiчильної комiсiї - Горбенко Олену Миколаївну, членом лiчильної комiсiї - Гопко Любов Григорiвну). 2.  Про обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв (Ухвалили - обрати головою зборiв -Лутова Д. М., секретарем зборiв - Тiтову Г. М.). 3.  Про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв (Ухвалили - Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвiдчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвiдченим печаткою Товариства). 4.  Про затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк (Ухвалили - Затвердити рiчний звiт товариства за 2016 рiк). 5.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу (Ухвалили - Затвердити звiт голови правлiння за 2016 рiк, роботу виконавчого органу визнати задовiльною). 6.  Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом (Ухвалили - Отриманий за результатами дiяльностi в 2016 роцi прибуток у розмiрi 625,8 тис. грн. повнiстю направити на виплату дивiдендiв). 7.  Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, встановлення строкiв та порядку їх виплати(Ухвалили - Загальна сума чистого прибутку, яка направляється на виплату дивiдендiв становить  625,8 тис. грн., розмiр дивiдендiв на 1 акцiю - 6258,00 грн. (без урахування утримання всiх податкiв та зборiв вiдповiдно до законодавства).Дивiденди сплати у строк з 25.05.2017р. по 28.10.2017р. Дата облiку для виплати дивiдендiв 25.05.2017р. Належнi акцiонерам дивiденди вони можуть отримати в касi товариства або шляхом перерахування за їхньою заявою на належнi їм банкiвськi рахунки). 8.  Додати до вiдомостей Довiдки єдиного  державного реєстру пiдприємств та  органiзацiй України додатковi  види КВЄД -2010 у  вiдповiдностi до  видiв  дiяльностi Товариства, зазначених  у Статутi (Ухвалили - Внести змiни до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - п